Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

Week of prayer for christian unity

dinsdag 19 januari 2021

Minstens één keer per jaar worden christenen herinnerd aan Jezus 'gebed voor zijn discipelen' dat "zij één mogen zijn, zodat de wereld kan geloven" (zie Johannes 17.21). Harten worden aangeraakt en christenen komen samen om te bidden voor eenheid. Kerken en parochies over de hele wereld wisselen predikers uit, of organiseren speciale oecumenische vieringen en gebedsdiensten.

Hieronder vindt u informatie, links en documenten voor onze oecumenische dienst


At least once a year, Christians are reminded of Jesus’ prayer for his disciples that “they may be one so that the world may believe” (see John 17.21). Hearts are touched and Christians come together to pray for their unity. Congregations and parishes all over the world exchange preachers or arrange special ecumenical celebrations and prayer services.

Please find below information, links and documents for our Ecumenical Service this week

OecUMENISCHE DIENST 19 jan 2021 8pm

Service link, Order of service, sermon text